• Karakters2_werelden verbinden

  Werelden verbinden | 国际接轨

 • Karakters_4_kennis

  Kennis | 知识

 • Karakters3_uitwisseling

  Uitwisseling | 交流

 • Karakters_1_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters_5_samenwerking

  Samenwerking | 合作

 • Karakters_6_ontwikkeling

  Ontwikkelingen | 发展

Wij willen met deze site bijdragen aan beter zicht op ontwikkelingen in- en mogelijkheden van samenwerken en ondernemen in de langdurige zorg en welzijn in China en Nederland.

Kansen

Er liggen voor Nederland kansen op gebied van de langdurige zorg in China, voor zorgaanbieders en voor ondernemers. Belangrijk is om deze te zien en te benutten. Het ontsleutelen van deze kansen is niet altijd eenvoudig. Zorgorganisaties zijn onmisbaar om kansen open te breken door te investeren in relaties en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze organisaties zijn echter niet de organisaties die daarin het eerste belang hebben. Wij willen bijdragen aan het bij elkaar brengen van mensen, organisaties, belangen en zinvolle ontwikkelingen.

Dit doen wij door onze contacten in China en Nederland in te zetten, te verbreden en te verdiepen. Contacten met zorgorganisaties, overheden, ambassades en ondernemers in beide landen. De site is één van de instrumenten daartoe, naast allerlei andere initiatieven, zoals studiereizen, adviezen, tolken en vertalen en topclasses.

Leren van elkaar

Vergeleken met Nederland is de geïnstitutionaliseerde, professionele zorg in China veel minder ontwikkeld, zowel organisatorisch als kwalitatief en kwantitatief. China kijkt nadrukkelijk naar de wijze waarop Nederland de zorg voor ouderen organiseert en China kan hier van Nederland leren. Daarbij gaat het om concepten, nieuwe ontwikkelingen, de wijze van financieren, de indicatiestelling en organisatie, maar ook om kennis, vaardigheden, methoden en opleidingen en om hulpmiddelen en andere producten. Tegelijkertijd loopt Nederland aan tegen de grenzen van zorgvormen en proberen wij de zorg aan ouderen buiten de instituten te brengen met verder toenemende  nadruk op de rol van gemeente, wijk, buurt, familie en individu. Het systeem zoals wij dat de afgelopen 50 tot 100 jaar hebben ontwikkeld, is in zijn omvang niet houdbaar. In China zijn op veel plaatsen goede voorbeelden te zien van buurtgerichte zorg waar informele- en professionele zorg samenwerken. Hier kan Nederland van leren.

De traditionele zorg in China

De traditionele zorg in de familie staat onder druk door de éénkindpolitiek, de bouw van complete nieuwe stadsdelen en zelfs steden en de economische groei, waardoor ook steeds meer mensen naar het oosten van het land trekken. Traditionele zorgvormen schieten tekort, nieuwe, meer geïnstitutionaliseerde organisatie van de zorg is - naast het ontwikkelen van juist gebiedsgerichte zorg - noodzakelijk en nadrukkelijk in ontwikkeling. Ter ondersteuning van de zorg binnen de familie kent China traditioneel een uitgebreid systeem van zorg op wijk- en stadsniveau.

Ouderenzorg

China staat in de ouderenzorg voor een grote opgave en is zich daar terdege van bewust. Ook China vergrijst doordat steeds meer mensen steeds ouder worden en er relatief minder jongeren zijn door de éénkindpolitiek. Naar verwachting zijn er in 2020 250 miljoen Chinezen ouder dan 60 jaar. Momenteel hebben 32 miljoen Chinese ouderen zorg nodig. Volgens het Chinese CBS heeft “the silver market” een waarde van € 200 miljard.

Gehandicaptenzorg

Voor mensen met en handicap of langdurige psychische problemen moet de ondersteuning en zorg, vooral thuis en dicht in de buurt, nog op gang komen. Actieve particpatie aan de samenleving moet het uitgangspunt zijn. Dan kunnen kwaliteit van leven, het vermijden van oplopende hoge kosten en de dreigende armoede samen gaan. Ondersteuning van mantelzorgers en de vele vrijwilligers vormen een belangrijk onderdeel in de opbouw van de ondersteuning en zorg.

Tegengestelde bewegingen

Zo bezien zijn er in China en Nederland tegengestelde bewegingen gaande als het gaat om de ouderenzorg: institutionalisering en professionalisering in China; de-institutionalisering en ontprofessionalisering in Nederland. De Nederlandse ouderenzorg wordt Chineser, de Chinese zorg wordt Nederlandser.

China kan veel aan Nederland hebben en Nederland aan China. In China liggen voor Nederland grote kansen om te leren van de organisatie van zorg en welzijn op stads-, wijk- en buurtniveau. Anderzijds om vanuit Nederland in China te voorzien in behoeften op vlak van kennis, vaardigheden en producten.

Zoeken

jan booij
hoogeveen logo
meetin